Esemetesse kiindumine eakatel

Refereeris: Anneliis Aavik
Tegevusteraapia I kursuse üliõpilane

Esemed ning inimese suhted nendega on lahutamatu osa isiku identiteedist. Suhted esemetega muudavad inimese suhtumist iseendasse. Kolimine hoolekandeasutusse võib olla stressirohke kogemus ning kujutada endast üleminekuperioodi inimese elus. Perekond, sõbrad ja hoolekandetöötajad saavad mõjutada heaolu nii ülemineku perioodi läbival inimesel kui ka uues keskkonnas juba kohanenul. Heaolu edendamiseks on vajalik jälgida kuidas ja miks on tema keskkond just nii korraldatud ning vaadelda inimeste interaktsioone igapäevaste esemetega.

Inimesed, kellel on verbaalsed või kognitiivsed piirangud, ei suuda oma mõtteid, tundeid, vajadusi ega eesmärke tegevusterapeudile edastada. Vaadates, mis tüüpi esemetega inimene oma keskkonna hoolekandeasutuses täidab, aitab mõista inimese siseelu. Järgnevalt tutvustatava uuringu eesmärgiks oli teha kindlaks, mis tüüpi esemetega inimesed end ümbritsevad ning kaaluda, kas samu esemeid annaks kasutada ka tegevusteraapias.

Esemete liigid

Mõnede teoreetikute kohaselt on olemas kahte tüüpi esemeid – tegevuskesksed ning mõtisklevad. Esemete omandisuhet on kirjeldatud kui vahendit, mille abil inimesed peegeldavad ennast ning enda identiteeti, mille abil saab muuta nii ennast kui teisi. Inimese vananedes muutuvad nii kasutatavad esemed kui esemete otstarve. Kiindumine tekib siis, kui inimesel on esemega emotsionaalne suhe.

Kalliks peetavatel esemetel on järgmised toimed: tagavad mõttelise kontrolli; lohutavad üleminekuperioodil, kuni inimene on uude keskkonda sisse elanud; on ankruks või pidepunktiks, kui inimene uurib uut keskkonda; on abiks enese tutvustamisel ja säilitavad (mõttelise) ajaloo järjepidevuse.

Kvalitatiivse analüüsi põhjal leiti eakatel hoolekandeasutuses üheksa peamist esemete liiki: dekoratiivsed esemed, pildid, elektroonika, religioossed esemed, pehmed mänguasjad ja nukud, riided, taimed ja lilled, voodipesu ning esemed vaba aja sisustamiseks. Kõik peale ühe uuringus osaleja nimetasid vähemalt ühe eseme, mis kuulus ühte järgnevasse kategooriasse: viimane töökoht, sotsiaalne kaasatus või roll perekonnas või vabaajategevus.

Esemete roll tegevusteraapias

Uurides esemeid kliendi toas, saab tegevusterapeut kliendi tegevusvõimet paremini hinnata. See informatsioon on kasulik hinnanguprotsessis ning tegevusplaani koostamisel. Intervjuu esemetest viis pikemate aruteludeni ja kliendid hakkasid oma eludest jutustama. Lisaks sageli erksatele kirjeldustele oma tähendusrikastest elurollidest seoses kindla esemega, suunasid kliendid arutelu toimetulekule, mis ei olnud otseselt esemega seotud.

Tegevusterapeudina on võimalik läheneda klientidele holistiliselt, kaugeneda kitsendatud perspektiividest ning väärtustada inimese minevikku kui oleviku identiteedi vormijat. Tegevusterapeut on kliendile oluline toetaja. Mis juhtuks, kui tegevusterapeutidega konsulteeritaks korrapäraselt eakate hoolekandeasutusse sissevõtmisel? Luues keskkonna, mis soodustab rahulolu eluga ja tegevuslikku kaasamist, väheneb üleminekuprotsessist tulenev stress, mis võib eakatel klientidel tekkida. Teadmised esemete omamise ja eksponeerimise tähtsusest kasvavad, kuna järjest rohkem avaldatakse uurimistöid tegevusteraapiaalases kirjanduses esemete olulisusest, mida annaks kasutada selles üleminekuprotsessis.

Kogu elu jooksul koguvad inimesed asju, mis pole ainult eesmärgipäraselt tegutsemiseks vajalikud, vaid aitavad vormida isiku identiteeti. Hoolekandeasutuses olevate eakate elus mängivad need esemed samuti olulist rolli. Seega on tegevusterapeutidel tänuväärne võimalus vaadata hoolekandeasutuse elanikke holistlikust perspektiivist ja ka võimalus seda perspektiivi laiendada, vaadates inimese isiklikke esemeid kui akent tema sisemaailma.


Kasutatud kirjandus

Cipriani, J., Kreider, M., Sapulak, K., Jacobson, M., Skrypski, M., Sprau, K. (2009). Understanding Object Attachment and Meaning for Nursing Home Residents: An Exploratory Study, Including Implications for Occupational Therapy. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 27(6), 405 – 422.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s