Millest kõnelevad meile protokollid?

Autor: Anne-Mari Rebane
Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatuse liige

Siinkohal ei hakka ma rääkima 19. sajandi vallakohtu protokollidest, mis on huvitavaid seiku täis eestlaste kohtus käimistest, küll aga kasutaksin 19.sajandi luuletaja Juhan Liivi sõnu – „Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.“. Mis on tulevikul varuks Eesti Tegevusterapeutide Liidu jaoks? Kes teab? Milline on aga ETLi minevik? Loe edasi ja saad teada.

19.05.2009 toimunud üldkoosoleku otsusega ühinevad Akadeemiline Ühing Eesti Tegevusterapeudid (AÜET) ja Eesti Tegevusterapeutide Liit (ETL). Vastu võetakse uus põhikiri ning tekkinud organisatsiooni juhatuse liikmetena alustavad tööd esimees Heili Piilberg, aseesimees Piret Laur, Hanna-Maria Vardja, Mariliis Romandi ja Kaire Kasema. Samal aastal alustatakse tegevusterapeutide eetikakoodeksi koostamist, peetakse läbirääkimisi, et ETL saaks kutset andvaks organiks, tehakse koduleht ning kogutakse andmeid TT assistentide arvu kohta.

2010. aastal arutatakse Eesti Taastusarstide Seltsi poolt kokku kutsutud taastusravi mõõdikute korvide tegevusteraapiaalase sisu üle, saadetakse seoses segadustega tegevusterapeudi, tegevusterapeudi  assistendi ja tegevusjuhendaja ametijuhendite osas kiri Sotsiaalministeeriumile, valitakse ETLile logo (valituks osutub ühinemiseelse ETLi jaoks Ain Klaasseni poolt tehtud logo, mida kohendatakse), koostatakse tegevusteraapia arengukava aastateks 2015-2020 ning jätkatakse kutseeksami korra ette valmistamist. 12.10.2010 tähistatakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapia kümne aasta täitumist Eestis.

2011. aastal peetakse läbirääkimisi Haigekassaga seoses taastusravis osutatava tegevusteraapia teenusega (teenuse ajaline kestvus, tegevusterapeutide töötingimused, tegevusteraapia grupis ja tegevusteraapia kodus hinnakirja lisamise võimalused), uuritakse võimalusi lisada liidule ametiühingu funktsioon, korrastatakse liidu liikmete nimekirja, alustatakse tegevusteraapia teenuse kvaliteedijuhendi koostamist ning jätkatakse kutseandmise õiguse omandamist. Senine juhatus jätkab peaaegu samas koosseisus (Mariliis Romandi asemele tuleb  Ingrid Saarmets).

2012. aastal jätkatakse läbirääkimisi Haigekassaga seoses taastusravis osutatava tegevusteraapia teenuse pikkuse (tahetakse teha 30-minutiliseks, mille tulemusena võib mõni tööandja hakata tegevusterapeute survestama tegema 16 teraapiat päevas) ja koduse tegevusteraapia teenuse võimaldamisega, jätkatakse kutseeksami ette valmistamisega, kooli ja liidu vahelise koostöö arendamisega.

2013. aastal täpsustatakse küsimusi seoses uue Haigekassa hinnakirjaga, astutakse COTEC liikmeks, kinnitatakse eetikakoodeks, koostatakse tegevusterapeudi ametijuhend, jätkub koostöö tegevusteraapia õppetooliga (rakendusuuringute raames eestikeelse tegevusteraapiaalase terminoloogia välja töötamine, tegevusteraapia vajalikkuse ära kaardistamine), tõstetakse liikmemaksu. Esmakordselt viiakse läbi tegevusterapeutide kutseeksam, mille tulemusena saavad 11 tegevusterapeuti kutsetunnistuse. Senine juhatus jätkab täies koosseisus.

2014. aastal muudetakse põhjalikult liidu kodulehte, uuritakse võimalusi perearstidele ja eriarstidele saatekirja andmise võimaldamist otse tegevusteraapiasse, kogutakse tagasisidet toimunud kutseeksami kohta, vastatakse Soome Tegevusterapeutide Liidu algatusele arendada omavahelisi suhteid, võetakse eesmärgiks eriala tutvustava reklaami välja töötamine.

2015. aastal täpsustatakse üliõpilaste tervishoiuteenuse osutamisel osalemist, arutatakse Sotsiaalministeeriumis ligipääsu võimaldamist tervise infosüsteemile, luuakse uus liidu list, uuritakse miks lisati tegevusterapeudid meditsiinitöötajate kollektiivlepingusse ilma liiduga seda kooskõlastamata ning saadetakse koos Eesti Füsioterapeutide Liiduga ühispöördumine  Haigekassasse, uuritakse võimalusi esmase kutse andmiseks kooli lõpetajatele ja tegevusterapeudi assistentidele, osaletakse ravijuhendite väljatöötamisel ning eksperthinnangute andmisel. Senine juhatus jätkab peaaegu samas koosseisus (Hanna-Maria Põldma ja Kaire Kasema asemele tulevad Mariliis Põld ja Kristiina Didrik).

2016. aastal vaadatakse üle tegevusteraapia arengukava aastateks 2015-2020, otsitakse võimalusi magistritasemega seotud kutse andmiseks, TT assistentidele täiendkoolituste tegemiseks, perearstidele tegevusteraapiasse suunamise võimaldamist, tegevusterapeutidele õiguse andmist abivahendite retseptide väljastamiseks, jätkatakse  tegevusteraapia igapäevases keskkonnas teenuse loomist ning koostöös EFLiga läbirääkimisi Haigekassaga sidumaks tugispetsialistide palk arstide baaspalgaga, saadetakse vastuskiri Tartu Ülikooli ettepanekule avada järgmisest aastast füsioteraapia õppekava alt tegevusteraapia peaeriala.

2017. aastal lisatakse Haigekassa tervisehoiuteenuste nimekirja „Tegevusteraapia kodus“, toimub COTEC juhatuse koosolek Tallinnas, valmib esimene liidu veebiajaleht, luuakse eraldi  Facebooki grupp ETLi liikmetele, viiakse läbi ajurünnak ideede kogumiseks, korrastatakse liikmete nimekirja, jätkatakse läbirääkimisi tervise infosüsteemile ligipääsu võimaldamiseks, otsustatakse osaleda messil Laps ja Pere ning koos Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga plaanitakse sügisest tegevusterapeudi assistentide tasemeõpet. 2017. aasta juulist alustab tööd uus juhatus – esimees Terje Bachmann, aseesimees Grete Anton, Ida Joao, Kristi Viimsalu, Eva-Mai Kalavus ja Anne-Mari Rebane.

Nõnda saigi meie tagasivaade minevikku läbi ning aeg on asuda looma tulevikku. Usun, et nii mõnigi märkas, et Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatuses on liikmeid, kes on olnud seal algusest peale. Siinkohal tooksingi ühe korra veel juhatuse liikmed välja: Heili Piilberg (esimees 2009-2017), Piret Laur (aseesimees 2009-2017), Ingrid Saarmets (2011-2017), Hanna-Maria Põldma (2009-2015), Mariliis Põld (2009-2011, 2015-2017), Kaire Kasema (2009-2015) ja Kristiina Didrik (2015-2017). Muidugi ei piirdu üks organisatsioon ainult juhatusega vaid inimesi ja organisatsioone, keda välja tuua oleks liiga palju. Seega järgnevat teksti lugedes palun aseta oma või sõbra või mõne organisatsiooni nimi punktiirjoonele.

Tänan Sind …………., et oled meid siiamaani vedanud. Sinu panus Eesti Tegevusterapeutide Liidu ja tegevusteraapia arengusse on olnud hindamatu ning loodetavasti jätkub ka edaspidi.

(Antud kirjatükk on koostatud Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatuse ja üldkoosolekute protokollide põhjal. Protokollidesse mittejõudnud infot siin ei kajastu ning ka protokollidest saadud info on valikuline.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s